Sökning: "Migrationsöverdomstolen"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Migrationsöverdomstolen.

 1. 1. HBTQ i asylprocessen : En kvalitativ dokumentstudie om trovärdighet och tillförlitlighet i HBTQ-asylsökandes domstolsbeslut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Frida Liljeberg; Carola Rasmussen; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ; Asylum; Swedish Migration Agency; Swedish Migration Court; Swedish Migrations Supreme Court; Credibility; Reliability; Argumentation analysis; HBTQ; Asyl; Migrationsverket; Migrationsdomstolen; Migrationsöverdomstolen; Trovärdighet; Tillförlitlighet; Argumentationsanalys;

  Sammanfattning : The aim of this study was to, through an analyze of court orders, gain a more profound understanding of how the Swedish Migration Courts argue and relate to credibility and reliability in the decision assessment for asylum-seeking LGBTQ people. The court orders used in the study was all rejected by the Swedish Migration Court and appealed to the Swedish Migration Supreme Court. LÄS MER

 2. 2. Förlängning av arbetstillstånd-En studie om arbetskraftsmigrantens förfarande vid förlängning av arbets- och uppehållstillstånd ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Si Di Ruan; [2019]
  Nyckelord :arbetstillstånd; formell rättssäkerhet; materiell rättssäkerhet; förlängning av arbetstillstånd; helhetsbedömning; arbetskraftsinvandring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna uppsats har fått sin grogrund från medieuppmärksamhet kring utvisningar av arbetskraftsmigranter. Enligt medierna beror utvisningarna på små fel från arbetsgivarens sida som gör att de inte uppfyller kraven i Utlänningslagen för att få sina arbetstillstånd förlängda. LÄS MER

 3. 3. Familjeåterförening - en omöjlighet för gifta barn? - Om rätten till familjeåterförening vid förekomsten av barnäktenskap i förhållande till principen om barnets bästa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Petronella Sörensen; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; förvaltningsrätt; migrationsrätt; barnkonventionen; barnets bästa; barnäktenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreder jag vilken rätt gifta barn har att återförenas med sina föräldrar eller med sin make eller maka. Detta för att ur ett barnrättsperspektiv utreda om ett ingånget barnäktenskap begränsar barns rätt till familjeåterförening. LÄS MER

 4. 4. Idag trygg och säker, imorgon arbetslös och utvisad - En studie av prövningen av ansökningar om förlängt arbetstillstånd och dess förenlighet med Sveriges mänskliga rättigheter-förpliktelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Beatrice Kullenberg; [2018]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; folkrätt; migrationsrätt; arbetskraftsinvandring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det juridiska ramverket för arbetskraftsinvandring reformerades under 2008 för att möta det ökade behovet av arbetskraft från tredje land. Genom reformen förenklades processen för arbetsgivare att anställa utländsk arbetskraft utifrån den enskilde arbetsgivarens behov. LÄS MER

 5. 5. Är det manliga nätverket ett tillräckligt skydd? - En studie av det manliga nätverkets betydelse för asylsökande kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katja Åkerblom; [2017]
  Nyckelord :Migrationsrätt; Asylrätt; Flyktingrätt; Kvinnors asylskäl; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Asylrätten och vem som ska ha rätt till asyl i Sverige är ett högaktuellt ämne som har präglat den politiska debatten under de senaste åren. För närvarande avser den svenska regleringen vara konform med EU:s minimiregler, vilket innebär att endast den som beviljats status som flykting eller alternativt skyddsbehövande har rätt till asyl i Sverige, förutsatt att tillämpningen inte strider mot Sveriges internationella åtaganden i övrigt. LÄS MER