Sökning: "Migrationsdomstolen"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Migrationsdomstolen.

 1. 1. Könsstympning som uteslutningsgrund? - En undersökning av förhållandet mellan flyktingskap och uteslutning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Åberg; [2019]
  Nyckelord :migrationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay, the relationship between refugee protection and exclusion is examined when a person has committed female genital mutilation/cutting before he or she came to Sweden. The question to be answered is whether female genital mutilation/cutting can constitute a serious non-political crime. LÄS MER

 2. 2. Att misstro de troende : Migrationsverket, konvertiter och "genuin religiös övertygelse"

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lotta Nordlöf; [2019]
  Nyckelord :Migrationsverket; konvertiter; asylsökande; genuin religiös övertygelse; avslag; flyktingar; kristna; Migrationsdomstolen; konversion; sur place; misstro; migrationspolitik;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar Migrationsverkets motiveringar vid avslag i asylärenden där konversion åberopas som skäl. Med tematisk innehållsanalys har sju beslutsunderlag, skrivna av Migrationsverket, undersökts och analyserats. LÄS MER

 3. 3. HBTQ i asylprocessen : En kvalitativ dokumentstudie om trovärdighet och tillförlitlighet i HBTQ-asylsökandes domstolsbeslut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Frida Liljeberg; Carola Rasmussen; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ; Asylum; Swedish Migration Agency; Swedish Migration Court; Swedish Migrations Supreme Court; Credibility; Reliability; Argumentation analysis; HBTQ; Asyl; Migrationsverket; Migrationsdomstolen; Migrationsöverdomstolen; Trovärdighet; Tillförlitlighet; Argumentationsanalys;

  Sammanfattning : The aim of this study was to, through an analyze of court orders, gain a more profound understanding of how the Swedish Migration Courts argue and relate to credibility and reliability in the decision assessment for asylum-seeking LGBTQ people. The court orders used in the study was all rejected by the Swedish Migration Court and appealed to the Swedish Migration Supreme Court. LÄS MER

 4. 4. Rättssäkerhet - en asylprocessuell illusion? Om rättssäkerhet i förhållande till subjektiv påverkan vid trovärdighetsbedömningar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erika Örtengren; [2017-04-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka huruvida bevisvärderingen i asylprocessen i form av trovärdighetsbedömningar av flyktingars asylberättelser, är ett rättssäkert bevisvärderingsinstrument. Undersökningen har kretsat runt en tes om att trovärdighetsbedömningarna saknar teoretiska instrument för styrning i tillräcklig utsträckning, och att vissa psykologiska felkällor, i form av subjektiv påverkan hos beslutsfattare och asylsökande, därför inverkar på besluten i så stor omfattning att de i slutändan är bristfälliga mot bakgrund av rättssäkerheten. LÄS MER

 5. 5. En alternativ flyktingstatusbedömning - En undersökning av flyktingstatusbedömningar i Sverige mot bakgrund av UNHCR:s riktlinjer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lotten Berggren; [2017]
  Nyckelord :folkrätt; migrationsrätt; asylrätt; statusförklaring; flyktingstatus; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I och med införandet av den tillfälliga lagen har en asylsökandes skyddsstatus fått ökad betydelse. Exempelvis har flyktingar rätt till familjeåterförening medan alternativt skyddsbehövande som regel inte har det. LÄS MER