Sökning: "Miguel Riscado Pereira"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Miguel Riscado Pereira.

  1. 1. Rekryteringsprocessen, valet mellan intern eller extern rekrytering: En utredande studie om IKEA och Lisebergs rekrytering

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sofia Eriksson; Miguel Riscado Pereira; [2018-08-29]
    Nyckelord :rekrytering; rekryteringsprocess; internrekrytering; externrekrytering; IKEA; Liseberg;

    Sammanfattning : Denna studie tar upp ämnet rekrytering med syfte att undersöka hur IKEA och Lisebergs rekryteringsprocess ser ut samt hur valet av interna eller externa kandidater i ledande befattningar beaktas i praktiken i dessa organisationer. Detta är ett aktuellt ämne att undersöka då personal ofta beskrivs som en av organisationers viktigaste tillgångar (Lindelöw, 2003). LÄS MER