Sökning: "Mihaela Abusaleem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mihaela Abusaleem.

  1. 1. Utmaningar och barns sampel i olika lärmiljöer : En studie om den mobila förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Mihaela Abusaleem; [2017]
    Nyckelord :Mobile preschool; interaction; outdoor environment; socio-cultural perspective;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the perceptions of the preschool teachers, working with the preschool bus, regarding challenges and children's interactions in different learning environments offered by mobile preschool. The metod used in this study is the qualitative semi-structured interviews with four preschool teachers. LÄS MER