Sökning: "Mihvan Bagok"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mihvan Bagok.

  1. 1. Språk och lärande : En studie om andraspråkselevers inlärning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Mihvan Bagok; [2015]
    Nyckelord :elev; upplevelse; inlärning; utländsk bakgrund; utlandsfödda; språkkunskaper; modersmål; förstaspråk; andraspråk.;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa hur elever med utländsk bakgrund upplever sina kunskaper inom det svenska språket och i så fall på vilket sätt de anser att dessa kunskaper påverkar deras möjligheter till inlärning. För att uppfylla syftet med undersökningen har jag valt att utgå från följande frågeställning: Upplever elever med utländsk bakgrund att deras kunskaper i svenska språket påverkar deras möjligheter till inlärning? På vilket sätt i så fall?För att uppfylla uppsatsens syfte och söka svar på frågeställningen har studien utgått ifrån kvalitativa intervjuer med 10 elever på en gymnasieskola i Uppsala. LÄS MER