Sökning: "Mika Carlstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mika Carlstedt.

  1. 1. En andra chans till livet eller en chans till ett annat liv- En litteraturöversikt om livet efter ett hjärtstopp

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Anita Qvist; Mika Carlstedt; [2019]
    Nyckelord :det dagliga livet; hjärtstopp; komplikationer; patientens perspektiv; personcentrerad vård; överlevare;

    Sammanfattning : .... LÄS MER