Sökning: "Mikael Ädling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikael Ädling.

  1. 1. Lokalisering av en högstadieskola i en småstad : en rumslig multikriterieanalys över Mora tätort

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

    Författare :Sebastian Nordman; Mikael Ädling; [2018]
    Nyckelord :Multikriterieanalys; Geografiska informationssystem; Analytisk hierarkiprocess; Samhällsplanering; Skollokalisering;

    Sammanfattning : Det är ofta ett svårt beslut för en kommun att ur ett ekonomiskt perspektiv bestämma om gamla skolor ska renoveras eller om det ska byggas nya. Om kommunen väljer att bygga en ny skola är det många olika kriterier och intressen som ska beaktas. LÄS MER