Sökning: "Mikael Örtenvik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mikael Örtenvik.

 1. 1. Identifiering av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv : Har branschtillhörigheten någon betydelse?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Daniella Barhanko; Linus Lindholm; Mikael Örtenvik; [2013]
  Nyckelord :IFRS 3; Business combinations; Intangible assets; net tangible assets; Goodwill; Institutional theory; Resource-Based theory; Agency theory; IFRS 3; Rörelseförvärv; Immateriella tillgångar; Netto materiella tillgångar; Goodwill; Institutionella teori; Resursbaserad teori; Agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Identifiering av immateriella tillgångar har visat sig vara ett problemfyllt område både för företagen och andra utövare. Tidigare studier har visat på att en stor del av köpeskillingen fördelats till goodwill vilket delvis kan vara ett resultat av immateriella tillgångar inte identifieras i tillräcklig utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Risk och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mikael Örtenvik; Ann Forsström; [2012]
  Nyckelord :risk; uncertainties; ÅRL; IAS; annual report; risk; osäkerhetsfaktorer; ÅRL; IAS; årsredovisning;

  Sammanfattning : Titel: Risk och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Ann Forsström och Mikael Örtenvik Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2012 – April Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka den frivilliga rapporteringen av risk och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningar. Metod: Vi har använt en abduktiv ansats och genomfört en kvalitativ såväl som kvantitativ innehållsanalys av utvalda bolags årsredovisningar. LÄS MER