Sökning: "Mikael Arding"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikael Arding.

  1. 1. Är uppdragstaktik och utvecklande ledarskap förenligt med utvecklandet av anpassningsbara officerare?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Mikael Arding; [2011]
    Nyckelord :Agility; Adaptability; Leadership; Auftragstaktik; Developmental Leadership; Anpassningsbarhet; Ledarskap; Uppdragstaktik; Utvecklande Ledarskap;

    Sammanfattning : Människan har en förmåga att anpassa sig till en omvärld i förändring. Detta syns inte minst på den taktik- och teknikanpassning som sker i kampen mellan verkan och skydd inom den militära kontexten. Men idag sker inte bara förändring i den militära tekniken; även uppgifterna förändras. LÄS MER