Sökning: "Mikael Dahlgren"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Mikael Dahlgren.

 1. 1. En undersökning av brukskvaliteten för perifera gränssnitt i VR

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikael Dahlgren; Carl Rosengren; [2018]
  Nyckelord :Virtual reality; virtuellt tangentbord; textinmatning; periferi; interaktion; gränssnitt;

  Sammanfattning : This study attempts to build a foundation for future research about a particular direction in user interface design for VR. More specifically, this paper first investigates different approaches to text input interfaces in VR and further examines a circular peripheral text input interface in order to investigate peripheral user interfaces in VR. LÄS MER

 2. 2. Vad är idrott och hälsa? : En diskursanalys av meningserbjudande i idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mikael Nybacka; Anders Dahlgren; [2011]
  Nyckelord :Diskursanalys; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att identifiera och diskutera meningserbjudande i form av institutionella förutsättningar för meningsskapande i idrott och hälsa. Genom en kritisk diskursanalys identifieras och prövas Quennerstedts ämnesdiskurser i idrott och hälsa. LÄS MER

 3. 3. Hotell i förändring  : Om vikten av att ständigt arbeta innovativt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Josefine Dahlgren; Mikael Sterner; Christian Swahn; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examines how themed hotel companies work with innovation and innovation processes to meet the demands of todays market.. To get a deeper understanding the paper is focused on three separate hotel companies in Sweden.  The paper is based on a qualitative method. LÄS MER

 4. 4. Ungdomsbrottslighet ur ett könsperspektiv : en kvalitativ intervjustudie om yrkesverksammas syn på könsskillnader i handläggningen av unga lagöverträdare

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Elin Dahlgren Kjellqvist; Mikael Nilsson; [2011]
  Nyckelord :LuL; lagen om särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare; ungdomsbrottslighet; unga lagöverträdare; brottspåföljder; könsperspektiv; könsskillnader;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka yrkesverksammas upplevelser i handläggningen av unga lagöverträdare beroende på kön.Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie för att få våra frågor besvarade. Detta genom att genomföra sex semistrukturerade intervjuer, två socialsekreterare, två poliser och två åklagare. LÄS MER

 5. 5. RR 22 vs ny IAS 1 - en jämförelsestudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Dahlgren; Mattias Gamlén; [2003]
  Nyckelord :RR 22; IAS 1; Utkast; Finansiella rapporter; Jämförelse; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande uppsats är att göra en jämförelse mellan RR 22 och IASB: s utkast till ny IAS 1, samt analysera och diskutera vad skillnaderna kom-mer att få för konsekvenser för de finansiella rapporterna. Metod: För att kunna uppfylla vårt syfte med föreliggande uppsats har vi använt oss av en kvalitativ metod. LÄS MER