Sökning: "Mikael Engvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikael Engvall.

  1. 1. BARNPERSPEKTIV VID UTFORMNING AV REGIONAL KATASTROFMEDICINSK BEREDSKAP I SVERIGE : EN NATIONELL STUDIE BLAND REGIONALA BEREDSKAPSSAMORDNARE

    Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

    Författare :Mikael Engvall; [2012]
    Nyckelord :caring; children; emergency care; disaster medicine; preparedness; omvårdnad; barn; akutsjukvård; katastrofmedicin; beredskap;

    Sammanfattning : Bakgrund Barn finns ofta bland de drabbade i samband med allvarliga händelser och har utifrån ålder och mognadsgrad behov som skiljer dem från vuxna i dessa situationer. Sjukvårdspersonal anger att det är svårare och mer påfrestande att hantera situationer där flera barn drabbats, men sjukvårdens förmåga kan optimeras om barnaspekter uppmärksammas rutinmässigt vid utformning av katastrofmedicinsk beredskap. LÄS MER