Sökning: "Mikael Johnson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Mikael Johnson.

 1. 1. Parallel Construction of Local Clearance Triangulations

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Simon Gummesson; Mikael Johnson; [2019]
  Nyckelord :LCT; GPGPU; GPU; Navmesh;

  Sammanfattning : The usage of navigation meshes for path planning in games and otherdomains is a common approach. One type of navigation mesh that recently has beendeveloped is the Local Clearance Triangulation (LCT). LÄS MER

 2. 2. Parallel Construction of Local Clearance Triangulations

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Simon Gummesson; Mikael Johnson; [2019]
  Nyckelord :LCT; GPGPU; GPU; Navmesh;

  Sammanfattning : The usage of navigation meshes for path planning in games and otherdomains is a common approach. One type of navigation mesh that recently has beendeveloped is the Local Clearance Triangulation (LCT). LÄS MER

 3. 3. Är god redovisningssed fortfarande god sed?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; [2013]
  Nyckelord :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; Fredrik Reinfeldt; ekonomi; redovisning; företagsekonomi; redovisningssed; god; sed; Handelshögskolan; vid; Karlstad; Universitet; Kandidat; uppsats; kandidatuppsats; c-uppstas; k-regelverken; k1; k2; k3; k4; BFN; bokföringsnämnden; förenkling; regelförenklingsarbetet; administrativa kostader; allmänna; råd; bindande; frivilliga; IASB; IFRS; SMES; SME:S; US GAAP; redovisning; rättvisande bild; makt; EU; USA; normgivningsmakt; normgivningskompetens; sambandet; redovisning; beskattning; praxisorienterad; normgivning; BFNAR; regeringen; regelrådet; regelverk; k-råden; industriell makt; regelförenklingsarbetet; regelförenkling; bryter; grundlagen; grundlagar; RF; ÅRL; BFN; FAR; internationalisering; harmonisering; FinForum; 2013; 2012; Grand Hotel; redovisningspraxis; internationella redovisningsnormer; bokföringsbrott; avvikelser; redovisnings; förändringar; balansräkning; resultaträkning; koncernredovisning; NJA; SOU; normgivningsprocessen; PWC; Ernst Young; Grant Thornton; revisionsbyråer; revision; regeringens; handlingsplan; regelförenklingsarbetet; Mikael Johnson; Bengt Bengtsson; Michaela Nilsson; Sten-Eric Ingblad; Dan Brännström; Annika Falkengren; Christina Libassi; Claes Janzon; Göran Anrell; Eva Törning; Ulf Selander; Thomas Engelbrektsson; Business; School; noterade; onoterade; bolag; småföretag; regelverken; tvingande; redovisningsområdet; statens; expertorgan;

  Sammanfattning : SammanfattningBokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet under regeringen som är statens expertorgan på redovisningsområdet. De ansvarar för att främja utvecklingen av den goda redovisningsseden som enligt definitionen skall grundas utifrån praxis. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling - med framtiden som intressent : En studie om hållbar utveckling och ansvarstagande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Mattias Robertsson; Björn Martinsson; [2010]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; ansvarstagande; CSR; GRI; TBL; TRM; Etik; CR; Intressentteori; Legitimitetsteori; Signaleringsteori;

  Sammanfattning : Titel: Hållbar utveckling – med framtiden som intressentÄmne: Företagsekonomi, kandidatuppsats, 15 hpFörfattare: Björn Martinsson  och Mattias RobertssonHandledare: Mikael JohnsonSyfte: Att förklara hur ett antal företag tolkar innebörden av begreppet hållbar utveckling, beskriva hur och utifrån vilka grunder ansvar tas och förstå hållbarhetsredovisningens betydelse för hållbar utveckling.Metod: I vår undersökning använde vi oss av en kvalitativ metod med induktiv härledning av slutsatser. LÄS MER

 5. 5. Skillnader i riskbeteende för ätstörningar hos tjejer studerande vid Riksidrottsgymnasier och icke- idrottsinriktade gymnasier - En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Pontus Jacobsson; Mikael Johnson; Karin Persson; [2007]
  Nyckelord :Icke- idrottsinriktade gymnasier; Riksidrottsgymnasium; riskfaktorer; tjejer; ätstörningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i riskbeteende för ätstörningar hos tjejer studerande vid riksidrottsgymnasier och tjejer studerande vid icke- idrottsinriktade gymnasier. Studien genomfördes på strategiskt utvalda gymnasieskolor runt om i Sverige och var kvantitativ. LÄS MER