Sökning: "Mikael Lenneryd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikael Lenneryd.

  1. 1. Utveckling av grafiskt pekskärmsgränssnitt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Mikael Lenneryd; [1997]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är i första hand att utröna vad som händer med interaktionsspråket mellan operatör och och maskin då ett gränssnitts aktiva yta förminskas. På ett övergripande plan kan syftet utryckas i termer av vad som händer med användarens varseblivning och förståelse av gränssnittet då detta krymper. LÄS MER