Sökning: "Mikael Martinsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Mikael Martinsson.

 1. 1. Morgondagens terminaltraktorer - med avseende på alternativa drivmedel och emissioner av växthusgaser

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Jacob Nilsson; Mikael Martinsson; [2012]
  Nyckelord :CTH; sjökapten; terminaltraktor; utsläpp; alternativa bränslen; elektrisk; DME; växthusgaser; hamn; RoRo;

  Sammanfattning : Mänskligheten står i behov av att minska sina utsläpp av växthusgaser. Då operationsområdet för en terminaltraktor är begränsat till hamnen skulle det gå att relativt enkelt bygga upp en infrastruktur för att driva dessa med hjälp av alternativa drivmedel. LÄS MER

 2. 2. Det populärkulturella minnet i samtida skönlitteratur : En intertextuell läsning av Amanda Svenssons Hey Dolly

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Mikael Peltola; [2010]
  Nyckelord :Hey Dolly; Amanda Svensson; Karin Kukkonen; popular cultural memory; popular culture; Mikhail Bakhtin; Julia Kristava; intertextuality; postmodernism; Neil Gaiman; Tory Amos; The Smiths; Harry Martinsson; Karin Boye; Hey Dolly; Amanda Svensson; Karin Kukkonen; populärkulturellt minne; populärkultur; Mikhail Bakhtin; Julia Kristava; intertextualitet; postmodernism; Neil Gaiman; Tory Amos; The Smiths; Harry Martinsson; Karin Boye;

  Sammanfattning : Adapting the concept of the ”popular cultural memory” and its necessary “context knowledge” established by Karin Kukkonen, this bachelor thesis seeks to examine how this memory is “at work” and expresses itself in contemporary fiction, by doing an intertextual reading of the swedish author Amanda Svensson's debut Hey Dolly. Within the intertextual structures of Hey Dolly the reader encounters allusions and references that address almost everything from contemporary popular culture to established authors in the swedish canon, mainly as means for the characters to help them express their emotions and thoughts, by “choosing” from already available content of popular culture to use and modify. LÄS MER

 3. 3. Hållbar utveckling - med framtiden som intressent : En studie om hållbar utveckling och ansvarstagande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Mattias Robertsson; Björn Martinsson; [2010]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; ansvarstagande; CSR; GRI; TBL; TRM; Etik; CR; Intressentteori; Legitimitetsteori; Signaleringsteori;

  Sammanfattning : Titel: Hållbar utveckling – med framtiden som intressentÄmne: Företagsekonomi, kandidatuppsats, 15 hpFörfattare: Björn Martinsson  och Mattias RobertssonHandledare: Mikael JohnsonSyfte: Att förklara hur ett antal företag tolkar innebörden av begreppet hållbar utveckling, beskriva hur och utifrån vilka grunder ansvar tas och förstå hållbarhetsredovisningens betydelse för hållbar utveckling.Metod: I vår undersökning använde vi oss av en kvalitativ metod med induktiv härledning av slutsatser. LÄS MER

 4. 4. Säkerhet och integritet i webbapplikationer : En orientering över säker utveckling

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Mikael Nordlander; Fredrik Martinsson; [2010]
  Nyckelord :IT-security; web applications; web development; integrity; Säkerhet; webbapplikationer; utveckling;

  Sammanfattning : The use of Web applications is a growing area. While the possibilities and functionalities are increasing, so is the complexity of them, together with the threats against them because the complexity also opens up the application to vulnerabilities. LÄS MER

 5. 5. Den självbiografiska romanen: Fakta eller fiktion? - En studie av Ivar lo-Johanssons självbiografiska roman Författaren :

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Blom; [2010]
  Nyckelord :Ivar Lo-Johansson; Självbiografi; Självbiografisk roman; Narratologi; Fakta; Ickefiktion; Fiktion;

  Sammanfattning : Under 1950-talet skrev Ivar Lo-Johansson flera självbiografiska berättelser som på omslagen också benämns som självbiografiska romaner; Analfabeten, Gårdfarihandlaren, Stockholmaren, Journalisten, Författaren, Socialisten, Soldaten, Proletärförfattaren, vilka skildrar samtiden, 1910-talets slut till 1950-talets början. Författaren, som jag har intresserat mig mest för i analysen, är indelad i tolv kapitel som i princip skulle kunna läsas fristående från varandra. LÄS MER