Sökning: "Mikael Peter Larsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mikael Peter Larsson.

 1. 1. Transaktion, relation eller en kombination? - en studie om svenska mikroföretags marknadsföringsmöjligheter på Facebook

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Kylin; Joakim Larsson; Mikael Westregård; [2011]
  Nyckelord :Direktmarknadsföring; Relationsmarknadsföring; CRM; Facebook; Web 2.0; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med rapporten är att, utifrån teorierna om direkt- och relationsmarknadsföring, undersöka svenska mikroföretags användande av Facebook som reklammedium. Rapporten redogör vilka mikroföretag som annonserar på Facebook, vilka strategier de använder, varför de resonerar som de gör och vad de kan göra bättre. LÄS MER

 2. 2. Biologiska tillgångar - IAS 41, Fördelar och nackdelar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Larsson; Anders Bolse; Peter Larsson; Mikael Nilsson; [2005]
  Nyckelord :IAS 41; Biologiska tillgångar; Verkligt värde; Tillförlitlighet; Orealiserade intäkter; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att åskådliggöra och analysera de konsekvenser som IAS 41 medför. Vi avser att uppfylla studiens syfte genom att svara på följande forskningsfråga: Vilka fördelar och nackdelar uppkommer i svensk redovisning då IAS 41 implementeras? För att genomföra studien på ett vetenskapligt sätt har en induktiv/kvalitativ ansats använts. LÄS MER