Sökning: "Mikael Ribbenvik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikael Ribbenvik.

  1. 1. Administrativa frihetsberövanden i utlänningsärenden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Mikael Ribbenvik; [2009]
    Nyckelord :Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : De centrala elementen i det svenska systemet kring administrativa frihetsberövanden i utlänningsärenden består av det ramverk av bestämmelser som beskriver under vilka förutsättningar någon får tas i förvar, hur länge någon kan hållas i förvar och slutligen vem som har behörighet att ta någon i förvar. Vidare finns det tre områden som är av central betydelse för den som hålls i förvar, vilka tvångsmedel som får användas mot den förvarstagne, rätt till offentligt biträde och slutligen vilken besvärsrätt den förvarstagne har. LÄS MER