Sökning: "Mikael Sjöström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Mikael Sjöström.

 1. 1. Vilket stöd ger matematiklyftets didaktiska stödmaterial för kollegialt lärande och hur är lärares upplevelser av detta stöd?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mikael Sjöström; Olle Stoor; [2017]
  Nyckelord :Collaborative learning; kollegialt lärande; kollegialt samarbete; Matematiklyftet; peer learning; problemlösning.;

  Sammanfattning : De låga resultaten i matematik som visats både i PISA och TIMSS har skapat intresse för att bryta denna trend. En av de fortbildningsinsatserna som Skolverket tagit fram med universitet och högskolor är Matematiklyftet och avsikten med matematiklyftet är att höja de låga resultaten och detta med lärarnas lärande i fokus. LÄS MER

 2. 2. Fullriggaren - spektakulärt undantag eller framtid? : konsekvenser av en omvärldsanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mikael Svensson; Kristina Sjöström; [2012]
  Nyckelord :environmental scanning; public housing; fullriggaren; Gävle strand; Gavlegårdarna; omvärldsanalys; allmännyttan; fullriggaren; Gävle strand; Gavlegårdarna;

  Sammanfattning : Syfte: Åsikterna om Fullriggaren går isär. Gavlegårdarna har, som allmännyttigt bostadsföretag, kritiserats av allmänheten för att bostäderna anses vara för exklusiva. Syftet med studien är att närmare undersöka den omvärldsanalys som legat till grund för det strategiska beslutet att bygga Fullriggaren. LÄS MER

 3. 3. Harmoniseringens påverkan på säkringsredovisningen – En studie av de noterade företagen på Stockholmsbörsen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Roger Svensson; Mikael Sjöström; [2006]
  Nyckelord :Säkringsredovisning; IAS 39; Detaljerad reglering; Finansiella instrument; Jämförbarhet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : I uppsatsen finns ett mönster som visar på att den internationella redovisningsstandarden förorsakat skillnader i tillämpning av säkringsredovisning som kan försvåra jämförbarheten bland företag. Det är de mindre noterade företagen som i lägst utsträckning tillämpar säkringsredovisning enligt IAS 39 vilket kan bero på att dessa företag har svårare att tillämpa en detaljerad och komplex redovisningsstandard som IAS 39. LÄS MER

 4. 4. Belöningssystem under omvärldsförändringar: en fallstudie i IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Wittrup; Anna Nörler; Mikael Sjöström; Inas Khedher; [2005]
  Nyckelord :belöningssystem; IT-bransch; omvärldsförändringar; motivation; IT-bubbla; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.... LÄS MER

 5. 5. Elektronisk handel mellan företag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Barkeling; Erika Sjöström; [2000]
  Nyckelord :Business studies; Elektronisk handel; handel mellan företag; industriella marknaden; inköp; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har elektronisk handel, eller e-handel som det ofta kallas, blivit en allt vanligare företeelse. Orsaken till detta står att finna i Internets snabba framväxt. LÄS MER