Sökning: "Mikael Tengroth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikael Tengroth.

  1. 1. KONFLIKTPOTENTIAL OCH AGILA ARBETSSÄTT

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Mikael Tengroth; [2020-03-09]
    Nyckelord :konfliktpotential; agil; konflikthantering; självstyrande grupper; scrum;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att bidra till kunskapen om de specifika förutsättningarna för konfliktförebyggande arbete i agila organisationer. Mer specifikt syftar min undersökning till att belysa konfliktpotentialen i agila arbetssätt. LÄS MER