Sökning: "Mikael Turunen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mikael Turunen.

 1. 1. Att vara vän och volontär. Frivilligorganisationens påverkan på relationen mellan volontärer och äldre personer utifrån ett volontärperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mikael Barkenbom; [2021-06-08]
  Nyckelord :volontär; äldre; frivilligorganisation; asymmetri; symbolisk makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att, inom projektet “Ringvän”, undersöka hur Räddningsmissionensstyrning av uppdraget och stöd till volontärerna påverkar relationen mellan volontär ochäldre utifrån ett volontärperspektiv. Det empiriska materialet utgjordes av intervjuer med fyrastycken volontärer; en intervju med volontärsamordnaren för projektet; samt dokument frånRäddningsmissionen som berör överenskommelsen med volontärerna, Räddningsmissionensvärdegrund och en presentation av projektet “Ringvän”. LÄS MER

 2. 2. Problematisk skolfrånvaro - Framgångsfaktorer för ett närvarofrämjande samt förebyggande och åtgärdande arbete inom skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mikael Turunen; Karin Badh Magnusson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; bemötande; relationer; delaktighet; kartläggning;

  Sammanfattning : Ämnesval: Problematisk skolfrånvaro är ett begrepp som dyker upp allt oftare i litteratur och media. Då vi i våra respektive arbeten möter elever som inte kommer till skolan ser vi ett allt större behov av att veta hur skolan och specialpedagoger arbetar för att förebygga och främja alla elevers rätt till utbildning. LÄS MER

 3. 3. En särskild händelse. Ambulanspersonals upplevelse av kollegialt stöd

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Juha Turunen; Mikael Johansson; [2009]
  Nyckelord :svåra situationer; stress; coping; särskild händelse; ambulanssjukvård; prehospital sjukvård; posttraumatisk stress;

  Sammanfattning : Att arbeta inom ambulanssjukvård är emellanåt mycket psykiskt påfrestande. Den verklighet man agerar i är fri från all censur och förskönande omskrivningar. LÄS MER

 4. 4. "Det är ju superhäftigt och jäkligt kul faktiskt" : En studie kring hur lärare uppfattar att Internet kan bidra till lärande

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Jonas Håstlund; Mikael Turunen; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER