Sökning: "Mikael Vaezi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikael Vaezi.

  1. 1. Strategiska modeller – hur hanteras konkurrensdynamik?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Mikael Vaezi; Csanad Ferencz; [2007]
    Nyckelord :strategic management; konkurrensdynamik; konkurrensfördelar; konkurrensanalys; io -teori; resursbaserat synsätt; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Att analysera och beskriva hur strategiska modeller hanterar konkurrensdynamik Metod: I studien undersöks strategiska modellers hantering av konkurrensdynamik med fokus på IO och RBV. Detta har gjort genom en empirisk studie över ett antal betydande vetenskapliga artiklar och teorier inom respektive forskningsdisciplin. LÄS MER