Sökning: "Mikael Zago"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mikael Zago.

 1. 1. Big Data Analytics and Auditing - Implementation and knowledge

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Bengtsson; Mikael Zago; [2019]
  Nyckelord :Big Data Analytics; Big Data; Auditing; Audit knowledge; Knowledge sharing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the thesis is to increase the understanding of phenomena surrounding the implementation of Big Data Analytics into the audit methodology, within the context of medium and large-sized audit firms, and how auditing knowledge and its dissemination affects the implementation process. Theoretical perspectives: An analytical model based on previous research regarding Big Data Analytics and Auditing, The Audit Profession, Legitimacy Theory in the context of the implementation of new technology, Audit Knowledge and Knowledge sharing. LÄS MER

 2. 2. Diskrepans mellan teoretiska utsikter och verklighetens applikation av verkligt värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Zago; Gustav Westman; Markus Andersson; [2018]
  Nyckelord :Fair Value; Accounting Standards; IFRS; PPE Property; Plants and Equipment ; Historic Cost; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Diskrepans mellan teoretiska utsikter och verklighetens applikation av verkligt värde Seminariedatum: 1 juni 2018 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete kandidatnivå i redovisning, 15 högskolepoäng Författare: Markus Andersson, Gustav Westman, Mikael Zago Handledare: Kristina Artsberg Nyckelord: Fair Value, Accounting Standards, IFRS, PPE (Property, Plants and Equipment) och Historic Cost Syfte: Syftet är att utreda varför det finns en diskrepans mellan teoretisk uppfattning och vad praktiker anser problematiskt angående användningen av verkligt värde och dess egenskaper. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet bygger på begreppen relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet som presenteras i IASB:s föreställningsram, agentteorin samt positiv redovisningsteori och dess huvudhypoteser samt tidigare forskning på området. LÄS MER