Sökning: "Mikaela Östlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikaela Östlund.

  1. 1. Vi talar om människor som är överlevnadsexperter. En diskursanalys av hur EU-migranter konstrueras i den kommunala praktiken

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Julia Siwersson; Mikaela Östlund; [2015-09-21]
    Nyckelord :EU-migration; kommunalpolitik; minoriteter; social konstruktion;

    Sammanfattning : De senaste åren har EU-migranter och tiggeri blivit en allt vanligare syn i den svenska stadsbilden, likaledes har Sveriges kommuner valt att hantera denna fråga på olika sätt. Göteborgs stad och Malmö stad är två kommuner med samma ideologiska styre som har hanterat detta problem olika. LÄS MER