Sökning: "Mikaela Brickner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikaela Brickner.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av vårdkontakten med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Mikaela Brickner; Cornelia Christensen Nornberg; [2023]
    Nyckelord :Nurses; Intimate partner violence; Experience; Sjuksköterskor; Våld i nära relation; Erfarenheter;

    Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt hälsoproblem som under de senaste åren ökat. När en människa blir utsatt för våld i en nära relation kan konsekvenserna bli så pass allvarliga att sjukhusvård krävs. Våldet kan orsaka lidande för människan ur flera dimensioner. LÄS MER