Sökning: "Mikaela Fönss"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikaela Fönss.

  1. 1. Arbetsvägran i religionsfrihetens namn - när viker arbetsledningsrätten?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :My Nilsson; Mikaela Fönss; [2020]
    Nyckelord :Arbetsledningsrätt; arbetsskyldighet; arbetsvägran; religionsfrihet; samvetsfrihet; diskriminering på grund av religion; mänskliga rättigheter.; Law and Political Science;

    Sammanfattning : En ökad mångfald kan leda till att religiösa frågor i arbetslivet får en ökad aktualitet och att en individs rättigheter och krav då ställs mot arbetsgivarens verksamhetsintresse och dennes rätt att leda och fördela arbetet. En arbetstagares vägran att utföra en viss arbetsuppgift på grund av religion eller samvete måste då vägas mot arbetsgivarens arbetsledningsrätt och andra eventuellt motstående intressen. LÄS MER