Sökning: "Mikaela Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Mikaela Gustafsson.

 1. 1. Den fysiska miljöns betydelse vid rehabilitering av personer med stroke : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Jessika Fredriksson; Mikaela Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; arbetsterapi; hemmiljö; sjukhusmiljö; vårdboendemiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att en person ska få tillbaka bästa möjliga funktionsförmåga efter en stroke är det viktigt med rehabiliteringsinsatser, vilket skapar större chanser för patienten att få ett så självständigt liv som möjligt. När patienten påbörjar rehabilitering efter insjuknandet i stroke kan det ske på sjukhus och i personens hem men även andra platser kan vara aktuella. LÄS MER

 2. 2. En för alla, alla för en : en kunskapsöversikt om den kooperativa inlärningsmetodens inverkan på yngre elevers matematikinlärning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mikaela Bergqvist; Kajsa Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :kooperativ inlärningsmetod; kooperativt lärande; matematikinlärning;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt kartläggs nio internationella studier som studerar inverkan på kooperativa inlärningsmetoder jämfört med traditionella inlärningsmetoder. Kunskapsöversikten syftar till att vinna kunskap om vad forskningen belyser gällande skillnaden mellan traditionell och kooperativ inlärning inom matematikundervisningen genom att svara på frågeställningarna: 1) Har den kooperativa inlärningsmetoden positiv inverkan på elevernas prestation i matematik och i deras attityd gentemot matematik enligt de studier vi granskat? 2) Vilka fördelar och nackdelar om den kooperativa matematikinlärningen identifieras i dessa studier? Vi kartlägger och analyserar även studiernas forskningsmetoder för att på så vis identifiera styrkor och svagheter inom forskningsfältet. LÄS MER

 3. 3. En för alla, alla för en : Elevers upplevelser av kamratrespons inom matematikämnet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mikaela Bergqvist; Kajsa Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Upplevelser; kunskapsutveckling; uthållighet; motivation; kooperativt lärande; kamratrespons; matematik;

  Sammanfattning : I den tidigare gjorda kunskapsöversikten fann vi “hål” i forskningen gällande elevers upplevelser om kooperativt lärande. Denna studie undersöker därför elevers upplevelser och erfarenheter om kamratrespons i matematikämnet. Lundgren, Säljö och Liberg (2014, s. LÄS MER

 4. 4. Barriärer som hindrar hållbar utveckling från att implementeras i ekonomiutbildningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikaela Gustafsson; Alice Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Barriärer; hållbar utveckling; hållbarhetsperspektiv; ekonomiutbildning; universitet; kollegialt styrsystem;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Alla vill leva det ljuva livet, men vad är livet utan frihet?" : En kvantitativ studie.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mikaela Sandell Gustafsson; Aila Zamanian; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; psykisk hälsa; livsvillkor; kön; utbildning; arbetssituation; bostadsproblem; socialt kapital; kapital; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka livsvillkor som har ett samband med individers psykiska ohälsa. Studien grundar sig i levnadsnivåundersökningen från 2010, där personer födda 1980–1991 (18/19–30 år) undersöktes. LÄS MER