Sökning: "Mikaela Hermansson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Mikaela Hermansson.

 1. 1. Lika för alla? : En kvalitativ studie av lärares och studiehandledares likabehandlingsarbete för att förebygga och åtgärda kränkande behandling bland nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mikaela Hermansson; [2016]
  Nyckelord :förberedelseklass; integration; kränkande behandling; likabehandling; nyanländ; studiehandledare;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur lärare och studiehandledare arbetar med lika­behandling med nyanlända elever, bland annat genom planen mot diskriminering och kränkande behandling, genom kartläggning och dokumentation, samt genom samarbete med föräldrar och elever. Resultatet visar på ett framgångsrikt likabehandlingsarbete inom förberedelseklassen, med goda relationer och ett gott klimat, men en problematik vid övergången till ordinarie klass där de nyanlända oftare stöter på exkluderande beteenden. LÄS MER

 2. 2. Har stram budgetstyrning någon påverkan på finansiella budgetavvikelser? : En studie inom Sveriges landsting

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mikaela Andersson; Kristin Hermansson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Offentlighetsprincipen : Elektroniskt utlämnande av allmänna handlingar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Linnea Sjölén Hermansson; Mikaela Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Offentlighetsprincipen; elektroniskt utlämnande; allmän handling;

  Sammanfattning : Under vår praktik hos ledningskansliet vid Karlstads universitet inkom en anonym begäran att få ut allmänna offentliga handlingar i elektronisk form. Vi uppmärksammade då problemet att myndigheter inte har någon skyldighet att lämna ut allmänna offentliga handlingar i elektronisk form. LÄS MER

 4. 4. Modersmålets plats i det nya landet : En kvalitativ studie av fyra mödrars attityder till modersmålet och deras strategier för att bevara det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mikaela Hermansson; [2014]
  Nyckelord :modersmål; andraspråk; attityder; språkutvecklande aktiviteter;

  Sammanfattning : Modersmålets positiva inverkan på identitetsuppfattning och skolframgångar har påvisats i en rad studier. En förutsättning för att barn ska fortsätta att använda modersmålet är att föräl­d­rarna är medvetna om riskerna för språkförlust och vidtar aktiva åtgärder för att be­vara språket. LÄS MER

 5. 5. Har stram budgetstyrning någon påverkan på finansiella budgetavvikelser? : En studie inom Sveriges landsting

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mikaela Andersson; Kristin Hermansson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER