Sökning: "Mikaela Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Mikaela Larsson.

 1. 1. Multimodalt matematiklärande i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Mikaela Larsson; Nicole Jablonska; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Straffbart eller inte? : en kvalitativ studie om socialsekreterare inom missbruk- och beroendes resonemang kring innehållet i debatten gällande avkriminalisering av narkotika för eget bruk

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Mikaela Larsson Ahlqvist; Abbe Laali; [2022]
  Nyckelord :Narkotikapolitik; Missbruk; Debatt; Stigmatisering; Socialsekreterare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”DET ÄR DU SOM ÄR KAPTEN ÖVER SKUTAN OCH DU BESTÄMMER KURS” : EN INNEHÅLLSANALYS AV HUR FÖRÄLDRASKAPET FRAMSTÄLLS I PODCASTS

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Zanna Larsson; Mikaela Mélante Shibeshi; [2022]
  Nyckelord :föräldraskap; ideal; konstruktion; sociala normer; sociala medier;

  Sammanfattning : Föräldraskap är något som funnits i alla tider. Synen kring föräldraskap har förändrats över tid, förväntningar, ideal och krav har varierat i takt med de samhälleliga förändringarna. I dagens senmoderna samhälle innefattar föräldraskapet normer och förväntningar kring hur en förälder bör vara. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för en expanderade elfordonsflotta i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Tove Boivie; Mikaela Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka förutsättningarna för en expanderande elfordonsflotta i Stockholms län under en tidsperiod som sträcker sig från 2015-2030. Frågeställningar som undersöks och diskuteras rör incitament och hinder för en elektrifiering, prognoser och aktuell utveckling för densamma samt hur en elektrifiering av fordonsflottan kan komma att påverka belastningen på elnätet regionalt. LÄS MER

 5. 5. Det var skolan som duckade och blundade : Vårdnadshavares upplevelser av delaktighet vid utformningen av extra anpassningar och särskilt stöd.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Annlis Modig; Mikaela Larsson; [2021]
  Nyckelord :Delaktighet; lärare; skolsvårigheter; specialpedagogik; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : När ett barn befinner sig i skolsvårigheter visar forskning att vårdnadshavare ofta upplever orooch stress vilket kan leda till en ansträngd relation mellan hemmet och skolan. Långt ifrån allabarn i skolsvårigheter har en diagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vilket kanmedföra att vårdnadshavare och skolan saknar en förklaring till barnets svårigheter. LÄS MER