Sökning: "Mikaela Taberman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikaela Taberman.

  1. 1. Moderskap och lönegap på den svenska arbetsmarknaden. : En kvantitativ studie om sambandet mellan moderskap och lön.

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Mikaela Taberman; Irene Berkers; [2019]
    Nyckelord :Humankapitalteori; signaleringsteorin; the motherhood wage penalty; lönegap; arbetsmarknad; karriär; lön; barn;

    Sammanfattning : Tidigare år har det forskats mycket kring könslönegapet i Sverige, det har rapporterats om anledningar som att kvinnor är mer benägna att arbeta deltid och vara föräldralediga. Forskning indikerar att könslönegapet blir större efter kvinnor fött barn och blir större ju fler barn en kvinna har. LÄS MER