Sökning: "Mikaela Wermelin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikaela Wermelin.

  1. 1. Vägen ur våldet - en process : En kvalitativ studie om hur fem kvinnor som levt i en våldsrelation beskriver kontakten med socialtjänsten

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

    Författare :Sofia Larsson; Mikaela Wermelin; [2017]
    Nyckelord :våld i nära relationer; utsatta kvinnor; bemötande; socialtjänst; socialarbetare;

    Sammanfattning : Women who suffer from domestic violence are a frequent phenomena. According to the social services, these women have the right to help and support from the social welfare board, also called “socialnämnden”. Previous research has shown that social workers must adapt their work according to the clients needs. LÄS MER