Sökning: "Milan Vasovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Milan Vasovic.

  1. 1. Generation Y som investerare : en kvantitativ studie om hur generation Y:s karaktäristika påverkar deras investeringsbeteende

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Gabriel Toth; Milan Vasovic; [2014]
    Nyckelord :Generation Y; investment behavior; characteristics; risk-taking; savings; herding; Generation Y; investeringsbeteende; karaktäristika; risktagande; sparande; herding;

    Sammanfattning : Nyanländande Generation Y håller på att positionera sig på arbetsmarknaden och omfattas av individer födda inom intervallet 1980 – 1995. Det återfinns dessvärre ytterst lite forskning gällande generationens investeringsbeteende. LÄS MER