Sökning: "Milene Björkman Ekdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Milene Björkman Ekdahl.

  1. 1. Hundangrepp på betesdjur - lösspringande hundar som problem inom naturvårdsbete

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Milene Björkman Ekdahl; [2021-11-29]
    Nyckelord :dog attacks; livestock; grazing; nature conservation; semi – natural pastures;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motlandskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER