Sökning: "Mili Deb"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mili Deb.

  1. 1. "Estetiska uttrycksformer för att lära?" : Med fokus på språkliga aspekter inom matematiken

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Mimmi Löfgren; Mili Deb; [2012]
    Nyckelord :aktiviteter; estetiska uttrycksformer; intervjuer; lärande; skapande; undervisning.;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka 10 lärares och pedagogers föreställningar om betydelsen av estetiska uttrycksformer för lärande och begreppsuppfattningen i matematik hos elever och barn. De forskningsfrågor som präglar studien är vad som lärarna anser vara utmärkande för estetiska uttrycksformer, hur de ser på sambandet mellan estetiska uttrycksformer och lärande och utvecklingen av begreppsförståelse inom matematiken. LÄS MER