Sökning: "Militärstrategisk kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Militärstrategisk kommunikation.

 1. 1. Förvarsmaktens viktigaste vapen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Malin Forsander; Axélia Hamrén; [2022]
  Nyckelord :Intern kriskommunikation; Försvarsmakten; Militärstrategisk kommunikation; Myndigheters kommunikation; Meningsskapande; Ambassadörskap; HRO; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka medarbetares uppfattningar om intern kriskommunikation. I fallstudien studeras den svenska Försvarsmakten under de två första månaderna av kriget i Ukraina. LÄS MER

 2. 2. Är armén mogen för att leva som den lär? : Uppdragstaktik som militär kultur och inte bara en metod för ledning i strid

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mattias Otterström; [2021]
  Nyckelord :uppdragtaktik; militär kultur; organisationskultur; förvaltningskultur; värderingar; normer; initiativ; ansvar;

  Sammanfattning : Uppdragstaktik som begrepp och ledningsmetod har funnits i Försvarsmakten sedan 1980-talet. Uppdragstaktiken har i Försvarsmakten vandrat mellan dess preussiska ursprung och en mer anglosaxisk skola vad avser ledning. LÄS MER

 3. 3. Att kommunicera sitt försvar : en kvalitativ intervjustudie om Försvarsmaktens användning av militärstrategisk kommunikation

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Torbjörn Gillsparr; [2020]
  Nyckelord :militärstrategisk kommunikation; organisatoriska hinder; tematisk analys;

  Sammanfattning : Militärstrategisk kommunikation är en funktion och ett koncept inom Försvarsmakten som samordnar ord och handling. Funktionen används i militära aktiviteter för att optimera de effekter som ska uppnås. Det har dock konstaterats svårigheter kring nyttjandet av funktionen. LÄS MER

 4. 4. Ledningsfilosofi och militärstrategisk kommunikation : En kvalitativ textanalys av Doktrin för gemensamma operationer

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Åhlén; [2020]
  Nyckelord :uppdragstaktik; strategisk kommunikation; doktrin; ledning;

  Sammanfattning : Militärstrategisk kommunikation är en funktion som samordnar Försvarsmaktens budskap i form av ord och handling. Funktionen kräver koordinering och samordning av militär verksamhet på alla ledningsnivåer samtidigt som Doktrin för gemensamma operationer och andra styrdokument förespråkar en decentraliserad ledningsfilosofi baserad på uppdragsstyrning och initiativ underifrån. LÄS MER

 5. 5. Militärstrategisk kommunikation -Informationsmiljön - det nya slagfältet. : En bild säger mer än tusen ord. 

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Mikael Holm; Magnus Jirlind; [2019]
  Nyckelord :Militärstrategisk kommunikation; strategisk kommunikation; kommunikation; informationsmiljö; informationsoperationer; kommunikationstjänst.;

  Sammanfattning : Militärstrategisk kommunikation är ett framväxande område som har fått en allt större betydelse för Försvarsmakten. I Militärstrategisk doktrin från 2016 beskrivs militärstrategisk kommunikation som något viktigt och som ska användas för att lösa uppgifter i Försvarsmakten. LÄS MER