Sökning: "Miljöarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 441 uppsatser innehållade ordet Miljöarbete.

 1. 1. Miljöpåverkan i samband med begravningar och begravningsceremonier : En undersökning av möjlighet för nationella styrsystemför gravplatser samt en enkätstudie om attityder för frivilligt miljöarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Maria Petersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid förändringar i klimat och förändrade vattenmönster kan föroreningar i markenhärledda från tidigare aktiviteter i samband med begravningar innebära ökade riskerför förorening av grundvatten i anslutning till gravplatser. Sjukdomsspridandepatogener uppkommer bara från kistbegravningar så den ökande trend avkremeringar som går att se i Sverige minskar dessa risker. LÄS MER

 2. 2. För barnen och klimatet – En studie av barnkonventionen och klimatförändringen i svenska kommuner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Li Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :climate change; children’s rights; United Nations Convention on the Rights of the Child; Child Friendly Cities; municipalities; Sweden; Earth and Environmental Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Children’s rights are affected by climate change in numerous ways but few research studies on the subject have been conducted in Swedish municipalities. The objectives of this study have therefore been to assess the impact on children’s rights due to climate change in Sweden and the influence of the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) on climate policies and measures in Swedish municipalities. LÄS MER

 3. 3. Har miljöcertifieringen enligt ISO 14001 någon effekt på akademiska biblioteks miljöarbete? : En jämförande studie av fyra olika akademiska bibliotek i Sverige

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Pihlstrand; Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Miljöcertifiering enligt ISO 14001; Akademiska bibliotek; Miljöarbete;

  Sammanfattning : In the year of 1996, the Swedish government decided that all of Sweden’s different authorities must set an example and work towards sustainable development (Arvidsson, 2004). Every agency had therefore an obligation to procure an environmental management system and integrate into its operations (SFS 2009:907). LÄS MER

 4. 4. Vad är motiven bakom godstransportföretags miljöarbete? En kvalitativ studie om varför godstransportföretag väljer att implementerar ett miljöarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Demhat Deniz; Tove Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världens befolkning fortsätter att växa vilket i sin tur leder till att konsumtionsmönster  förändras, där varor från detaljhandeln och inte minst E-handeln, har kommit att öka markant. Detta har i sin tur lett till att godstransporterna ökat, där de nu står för en stor del av de totala utsläppen. LÄS MER

 5. 5. Hur innevånare i Hässleholms kommun ser på den egna avfallssorteringen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anna Andersson; [2021]
  Nyckelord :Recycling; waste sorting; household waste; factors; behavior; attitudes.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : What do people residing in Hässleholm municipality really think about the sorting of their household waste? And do they understand why it`s important to sort their waste? By sorting and recycling our waste, we reduce our environmental impact. And when we do this, greenhouse gas emissions can reduce, which gives us a great environmental benefit. LÄS MER