Sökning: "Miljöbyggprogram SYD"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Miljöbyggprogram SYD.

 1. 1. Grönytefaktorn : receptet för goda livsmiljöer i täta städer?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Jönsson; [2018]
  Nyckelord :grönytefaktor; rekreation; biodiversitet; biotope area factor; miljöbyggprogram SYD; Malmö; Norra Djurgårdsstaden; Stockholm;

  Sammanfattning : Stadens grönstruktur spelar en viktig roll för att skapa livsviktiga värden i form av habitat och ekosystemtjänster i byggda miljöer. När grönytor i staden minskar på grund av förtätning ställs därför högre krav på de verktyg som används för att skapa goda livsmiljöer för människor, djur och växter. LÄS MER

 2. 2. Grönytans roll i den täta staden: En studie om planering för välbefinnande och ekosystemtjänster

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :David Tufvesson; Linnea Saarela; [2015]
  Nyckelord :Hållbar stadsutveckling; Välbefinnande; Ekosystemtjänster; Urban grönska; Mångfunktionella ytor; Strategisk planering; Grönytefaktorn; De åtta karaktärerna;

  Sammanfattning : En hållbar stad bör säkerställa människans behov och livskvalitet, förståelsen för hur staden som omgivning påverkar människan är därför viktig. Att strategiskt planera grönytor för människans välbefinnande växer i takt med städernas rådande förtätning, som ofta leder till att grönytor planeras bort och blir allt mindre och mindre. LÄS MER

 3. 3. En studie av indata i energiberäkningar utförda i ett system- och bygghandlingsskede

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Sven Lundgren; Joel Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Energy calculation; energy balance; IDA ICE; input; Greenhouse Augustenborg; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: En studie av indata i energiberäkningar utförda i ett system- och bygghandlingsskede Författare: Joel Nilsson och Sven Lundgren, civilingenjör Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Handledare: Hans Bagge, Avdelningen för byggnadsfysik inom Institutionen för Byggoch Miljöteknologi vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. LÄS MER

 4. 4. Hur rekreation kan mätas i Grönytefaktormodellen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Emanuelsson; [2014]
  Nyckelord :grönytefaktor; rekreation; karaktärer; Miljöbyggprogram SYD; Norra Djurgårdsstadens grönytefaktor; Biotope Area Factor;

  Sammanfattning : Trots att forskning visat att en grön utemiljö spelar en stor roll för människors hälsa och välbefinnande har de gröna ytorna i svenska städer både blivit färre och minskat i storlek under de senaste 30 åren (Boverket, 2007). För att vända denna trend har flera städer börjat arbeta med någon form av grönytefaktormodell. LÄS MER

 5. 5. Att skapa hållbar utveckling - miljöbyggprogram SYD ur ett kommunalt- och privataktörs perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Beata Iverson; [2014]
  Nyckelord :Miljöbyggprogram SYD; Hållbar utveckling; kommunala aktörer; Privata aktörer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har en självklar plats i dagens planering, majoriteten av alla projekt syftar till att uppnå minst en av dimensionerna; social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet. I Lund och Malmö har strävan efter ekologiskt hållbart byggande resulterat i dokumentet Miljöbyggprogram SYD där förhoppningarna är att skapa ett ekologiskt hållbart byggande. LÄS MER