Sökning: "Miljöcertifierade byggentreprenader"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Miljöcertifierade byggentreprenader.

  1. 1. Miljöcertifierade byggentreprenader i offentlig upphandling - Att lägga grunden till en legaldefinition

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Christian Nilsson; [2016]
    Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Offentlig upphandling; Miljöcertifierade byggentreprenader; BREEAM; LEED; Miljöbyggnad; Upphandlingsstrategier; Miljömärken; Märken; Definition; Miljöledningssystem; Kvalificeringsfas; Tilldelningsfas; Tekniska krav; Referenser; Avtalsuppföljning; Väsentlig ändring; Partnering; Viktning; Utvärderingsmodeller; Särskilda kontraktsvillkor; Swedish Green Building Council; Totalentreprenad; Utförandeentreprenad; Generalentreprenad; Delad entreprenad; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Byggsektorn har stor miljöpåverkan och det är viktigt att byggentreprenader genomförs på ett sätt som följer de miljömål som finns. Genom offentlig upphandling har myndigheter en stor möjlighet att inverka på miljöpåverkan, genom att ställa krav på att deras byggentreprenader följer vissa miljökriterier. LÄS MER