Sökning: "Miljökrav"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet Miljökrav.

 1. 1. OPTIMERING AV LEVERANSER OCH LAGERHÅLLNING FÖR SKANSKA : En komparativ studie av lagerhållning och JIT-leveranser samt en utredning av optimal materialplacering på lager

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Anna Dahlén; Angelica Öhman; [2019]
  Nyckelord :Economic Order Quantity; Facility location; Just in Time; Sustainable Supply Chain Management; Construction Logistics; City Logistics; Environmental standards; Lesson learned; Anläggningslokalisering; Ekonomisk orderkvantitet; Hållbar försörjningskedja; Just-in-time; Bygglogistik; Citylogistik; Miljökrav; Erfarenhetsåterföring;

  Sammanfattning : Inom byggindustrin är det svårt att skapa standardiserade logistikprocesser eftersom det vid varje nytt bygge även skapas en ny organisation. Förutsättningarna skiljer sig även mellan olika byggen, vilket försvårar ett förbättringsarbete. LÄS MER

 2. 2. Cirkulär ekonomi : Företags motivation till en cirkulär affärsmodell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mimmi Larsson; Josefine Saulo; [2019]
  Nyckelord :circular economy; circular business model; motivation; drivers; shareholder theory; stakeholder theory; self-determination theory; cirkulär ekonomi; cirkulär affärsmodell; motivation; drivkraft; aktieägarteori; intressentteori; självbestämmandeteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världsekonomin har länge präglats av en linjär ekonomi, ett system som inte är hållbart och ett hot mot en framtida stabil ekonomi. Cirkulär ekonomi har lyfts fram som ett mer hållbart alternativ. LÄS MER

 3. 3. Agreement for increased energy efficiencybetween property owners and tenants : For an increased share of sustainable grocery stores

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Josefine Hagdahl; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Every day, climate change with increasing greenhouse gases becomes a bigger and bigger problem due to a growing population, urbanization and higher living standards, where the energy sector is the biggest cause of the emission problems. Housing and service correspond to onethird of Sweden's carbon dioxide emissions and one-third of Sweden's total final energy use, and a reduced climate impact and reduced energy use are required, not least from buildings that represent such a large part of the problem. LÄS MER

 4. 4. Likabehandlingens samspel med miljökrav och korruption i offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lucas Jangholm Melin; Adam Pedersen; [2019]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; miljökrav; likabehandlingsprincipen; korruption;

  Sammanfattning : Den offentliga upphandlingen i Sverige är ett omfattande område både juridiskt och ekonomiskt. Lagen är tänkt att vara ett precist redskap för att skapa klara riktlinjer för både den upphandlande myndigheten och för de anbudsläggande leverantörerna. LÄS MER

 5. 5. Miljökrav i upphandling av kollektivtrafik med buss

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Blomberg Max; [2019]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; miljökrav; offentlig upphandling; utsläpp;

  Sammanfattning : Att ställa miljökrav i kollektivtrafikupphandling av buss är idag en naturlig del av offentlig upphandling. Miljökrav kan beaktas på olika sätt, men förekommer framför allt i upphandlingsdokumentet genom krav på tekniska specifikationer eller vid fullgörande av kontrakt, men även som tilldelningskriterium vid tilldelning av kontrakt. LÄS MER