Sökning: "Miljömässigt hållbara fastigheter"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Miljömässigt hållbara fastigheter.

 1. 1. Ekonomiska fördelar med en grön premie : En studie av ekonomiska drivkrafter på den gröna obligationsmarknaden i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Daniella Svensson; Beatrice Ribbefjord; [2019]
  Nyckelord :Green Bonds; Green bond premium; Greenium; sustainability; CSR; Gröna obligationer; Green bond premium; Greenium; hållbarhet; CSR;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att undersöka och analysera motiv och ekonomiska incitament bakom fastighetssektorns deltagande på den gröna obligationsmarknaden i Sverige. Rapporten diskuterar huruvida en grön premie eller ett Green bond premium, även kallat Greenium, existerar samt hur stort detta är. LÄS MER

 2. 2. Lönsamheten för energiåtervinning i ventilation Kv. Bordsgossen : Undersökning kring lönsamheten av att installera energiåtervinning i ett 60-tals flerbostadshus

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Robin Säker; [2017]
  Nyckelord :Ventilation; Heat pump; Heat exchanger; Energy-efficiency; Ventilation; Frånluftsvärmepump; Värmeväxlare; Energieffektivisering; Energianvändning;

  Sammanfattning : Sedan oljekrisen på 1970-talet har västvärlden strävat efter att hitta energieffektiva     metoder för uppvärmning i fastigheter. I EU står bostadssektorn för ca 40% av det totala energibehovet och den enskilt största delen i människans ekologiska fotavtryck är koldioxidutsläpp, främst via förbränning av fossila bränslen där energisektorn historiskt stått för en stor del av dess utsläpp. LÄS MER

 3. 3. FLEXIBLA BYGGNADER : Utformning av en förskola med en möjlig verksamhetsändring för framtida behov

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Caroline Abrahamsson; Johanna Waltersson; [2014]
  Nyckelord :Flexibility; preschool; retirement home; local programs; long-term planning; Flexibilitet; förskola; äldreboende; lokalprogram; långsiktig projektering planering;

  Sammanfattning : För att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle ställs idag höga krav på en miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Samhällets expansion i form av nybyggnation är en stor del i detta. Genom att planera och bygga mer långsiktigt hållbara byggnader så kan dessa krav uppfyllas. LÄS MER

 4. 4. Olika branschers förhållningssätt till Gröna Hyresavtal

  Kandidat-uppsats, KTH/Bygg- och fastighetsekonomi; KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

  Författare :Jenny Diaz Jernberg; Sanna Ytterfors; [2011]
  Nyckelord :Gröna hyresavtal; Miljömässigt hållbara fastigheter; Hyresgäst; Lokalisering; Samarbete; Miljöpolicy;

  Sammanfattning : Efterfrågan på miljömässigt hållbara fastigheter har ökat i takt med att samhällets miljömedvetenhet har växt. År 2010 satte Vasakronan begreppet "gröna hyresavtal" på kartan när de lanserade denna avtalstyp. Begreppet har sitt ursprung utanför Sveriges gränser där Australien är det land som kommit längst i utvecklingen. LÄS MER