Sökning: "Miljön som den tredje pedagogen"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Miljön som den tredje pedagogen.

 1. 1. Innemiljöer som berikar barns lärande : Lärmiljöns betydelse i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Helena Gustavsson; Malin Kiuru; [2019]
  Nyckelord :fysisk miljö; social miljö; pedagogisk miljö; lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det som undersöks och diskuteras i denna studie är hur lärmiljöerna i förskolan kan utformas, för att på bästa sätt användas som ett aktivt verktyg för att utmana och stötta alla barn i deras lärprocesser. Syftet med denna studie är att ge ökad kunskap om förskollärares uppfattning om hur förskolemiljön inomhus kan utformas för att främja barns utveckling och lärande. LÄS MER

 2. 2. Läsmiljön som den tredje pedagogen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nina Nilsson; Jasmine Taxgaard Muñoz; [2019]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Bibliotek; Förskola; Literacy; Läsandets cirkel; Läsmiljö; Miljön som den tredje pedagogen; Pedagog; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : Läsmiljöer i förskolan kan påverka barns utveckling inom literacy och syftet med studien är att jämföra läsmiljöerna i en förskola med förskolebibliotek och en förskola utan förskolebibliotek samt att undersöka hur miljöerna används ur barnperspektiv och barns perspektiv. Teorierna som används för studien är miljön som den tredje pedagogen och den del av Aidan Chambers (2011) teori Läsandets cirkel som heter att välja. LÄS MER

 3. 3. Miljön och materialets betydelse när sex Reggio Emiliaförskolor presenterar sin verksamhet : En retorisk analys av sex förskolors hemsidor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Karin Sundqvist; Jessica Näslund; [2019]
  Nyckelord :Reggio Emilia; rhetoric; rhetorical text analysis; the environment as the third pedagogue; the competent child; the hundred languages; ethos; pathos; logos.; Reggio Emilia; retorik; retorisk textanalys; miljön som den tredje pedagogen; det kompetenta barnet; de hundra språken; ethos; pathos; logos.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to conduct a qualitative rhetorical analysis of websites where Reggio Emilia-inspired preschools present their pedagogy to gain increased knowledge of the content that is written, focusing on the environment and materials. The environment is important in the Reggio Emilia pedagogy and they are convinced that the environment is of great importance for children's play, interaction, and upbringing into a democratic society. LÄS MER

 4. 4. Miljöns genusstrukturer i en förskola - en kvalitativ studie på en förskolemiljö ur ett normkritiskt genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Beatrix Björk; Sofie Nielsen; [2019]
  Nyckelord :Förskola; förskolans miljö; genusstatus; genusteori; genusstruktur; normkritiskt;

  Sammanfattning : Utifrån våra erfarenheter som förskollärarstudenter och vikarier inom skolväsendet anser vi att uppbyggnaden av miljön ofta glöms bort i arbetet med genus. Syftet med denna studie är att granska en förskolemiljö ur ett normkritiskt genusperspektiv. LÄS MER

 5. 5. “Du är ju kille, du ska ha ärr”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :Genus; Förskola; Traditionella könsroller; Kön;

  Sammanfattning : Detta är en jämförelsestudie mellan två olika förskolor (en kommunal och en kyrklig) i olika regi som behandlar hur förskollärare och förskolechefer resonerar/talar kring arbetet med genus i förskolan. Frågeställningarna som kommer besvaras i detta arbete lyder: • Hur resonerar/talar förskollärare och förskolechefer kring genus? • Hur jobbar förskolorna för att bryta de stereotypiska könsrollerna? • Vilken roll spelar förskolornas olika styrning för hur de arbetar med genus? Med hjälp genusteorier, miljön som den tredje pedagogen och teorier om att bli sig själv har jag analyserat min empiri. LÄS MER