Sökning: "Miljön under 1800-talet"

Visar resultat 6 - 10 av 23 uppsatser innehållade orden Miljön under 1800-talet.

 1. 6. Skillnader i holklevande småfåglars revir i urban och rural miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Max Söderström; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Jämförelse mellan småfåglars revir i stad och i skog Sedan människan började bygga civilisationer med städer för tiotusen år sedan har andra organismer ställts inför ett val, att flytta på sig, att gå under eller att anpassa sig. Staden är ur ett biologiskt perspektiv en mycket ny miljö och det kan vara svårt att säga hur miljön påverkar de som väljer att bosätta sig här. LÄS MER

 2. 7. "Det måtte vara paradiset" : Pastorala ideal i Victoria Benedictssons Fru Marianne

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för svenska och litteratur

  Författare :Anna Löfling; [2015]
  Nyckelord :Fru Marianne; Victoria Benedictsson; Pastorala ideal; Ekokritik; Det moderna genombrottet; moderniseringskritik;

  Sammanfattning : Victoria Benedictsson (1850-1888) skrev romanen Fru Marianne i en tid präglad av den industriella revolutionen och en framväxande modernitet. En analys av romanens pastorala ideal – i vilken mån romanen formulerar villkoren för ett gott liv som ett liv närmare naturen – gör det möjligt att placera henne bland de författare från samma tid, däribland August Strindberg och Verner von Heidenstam, som reagerade på det nya samhälle som växte fram under slutet av 1800-talet och skrev en litteratur som visade på ett alternativ. LÄS MER

 3. 8. Bergsbrukets början, samt dess och jordbrukets påverkan på vegetationen uti Garpenbergs socken i sydöstra Dalarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Björn Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Pollen; geokemi; bergsbruk; gruvbrytning; Garpenberg; Bergslagen; vegetationsförändringar; skog; jordbruk; pollen; geochemistry; mining; Sweden; vegetation changes; forest; farming;

  Sammanfattning : Bergsbruket har under lång tid haft stor betydelse för Sverige både ekonomiskt och politiskt. Det har också haft en inverkan på naturmiljön bland annat genom huggningar för bränsle och utsläpp av tungmetaller. Ett av de områden i Sverige som är mest känt för sin metallhantering är Bergslagen. Idag är många gruvor nedlagda. LÄS MER

 4. 9. Malmmineralogisk undersökning av Pb-, Zn-, Cu- och Ag-förande kvartsgångar i Värmskogsområdet, mellersta Värmland

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Berggrundsgeologi

  Författare :Christina Nysten; [2013]
  Nyckelord :ore mineral; sulphide mineral; quartz vein; Värmskog; Värmland; Vegerbol; Karlsbol; Södra Gärdsjön; electromagnetic measurement; VLF; Very Low Frequency; quartz; galena; chalcopyrite; tetrahedrite; sphalerite; pyrite; polybasite; silver; gold; malmmineral; sulfidmineral; kvartsgång; Värmskog; Värmland; Vegerbol; Karlsbol; Södra Gärdsjön; elektromagnetisk mätning; VLF; Very Low Frequency; kvarts; blyglans; kopparkis; tetraedrit; pyrit; zinkblände; polybasit; silver; guld;

  Sammanfattning : AbstractPolymetallic (Pb-Zn-Cu-Ag-Au-Sb-As-Bi-Cd-Te-Se-Ge…) quartz veins occur in an area from Eidsvoll in southeastern Norway to west of LakeVänern in southwestern Sweden. They most likely formed during the waning stage of the c. 1 Ga Sveconorwegian orogeny. LÄS MER

 5. 10. Kan någon förklara för mig?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fredrik Eklund; Helene Törnblom; [2012-01-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgund: Familjefokuserad omvårdnad har rötter i vårt samhälle från förhistoriska tider. Då sjukvården från början sköttes i patientens hem var det naturligt att involvera familjen och att tillhandahålla familjefokuserad omvårdnad. LÄS MER