Sökning: "Miljöstraffrätt"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Miljöstraffrätt.

 1. 1. (O)laglig handel med hotade djur och växter – en analys av den straffrättsliga regleringen avseende handel med produkter av hotade djur- och växtarter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amelie Elmér; [2018]
  Nyckelord :miljörätt; straffrätt; miljöstraffrätt; CITES; artskyddsbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hotet mot den biologiska mångfalden är omfattande. En bidragande orsak är handeln med hotade djur och växter. Mot bakgrund av en ökad internationell illegal handel har CITES-konventionen utarbetats. Inom EU gäller CITES-förordningen. LÄS MER

 2. 2. Miljöstraffrättens förverkligande av en hållbar utveckling - en rättsvetenskaplig utredning av miljöstraffrättens konstruktion och dess möjligheter att effektivt förverkliga miljömålet hållbar utveckling genom kriminalisering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Henningsson; [2017]
  Nyckelord :miljörätt; straffrätt; miljöstraffrätt; miljöbrott; hållbar utveckling; effektivitet; kriminalisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huvudmålet med miljöbalken är att uppnå en hållbar utveckling. Detta stadgas i balkens portalparagraf och begreppet anses innehålla tre pelare som måste balanseras och tas hänsyn till: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Sveriges skyldighet att förhindra illegala transporter av avfall : Studie av ändamålsenligheten i 29 kap. 4 a § miljöbalken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Lindström; [2015]
  Nyckelord :Otillåtna avfallstransporter; miljöstraffrätt; kommersiell rätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att åtala eller påtala - om tillsynsmyndighetens skyldighet att anmäla miljöbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Ek; [2014]
  Nyckelord :tillsynsmyndighet; miljöbrott; miljörätt; miljöstraffrätt; straffrätt; förvaltningsrätt; anmälningsskyldighet; utredningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay addresses the obligation of the regulatory authorities to report suspected violations of the Swedish Environmental Code (miljöbalken). The main purpose of the essay is to examine the extent of the obligation to the report breaches of the environmental penal law, and which factors might influence this obligation, in order to clarify how the application of the Swedish environmental criminal law can be made more consistent and effective. LÄS MER

 5. 5. Miljöstraffrätt - om valet mellan företagsbot och individuellt ansvar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Thorell; [2013]
  Nyckelord :Miljörätt Miljöbrott Miljöstraffrätt Åtalsprövning Företagsbot Individuellt straffansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan systemet för företagsbot reformerades 2006 har fler företag sanktioneras för miljö-brott. Företagsboten är numera den dominerande sanktionen vid miljöbrott. LÄS MER