Sökning: "Miljötillsynsförordning 2011:13"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Miljötillsynsförordning 2011:13.

  1. 1. Miljötillsynsförordning 2011:13– vad hände sen? : En kvalitativ stud ie om miljö- ochhälsoskyddsinspektörers upplevelse avtolkningsutrymmet i miljöbalken i relation tillnärbyråkratiteorin

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för temaFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för temaFilosofiska fakulteten

    Författare :Tone Jansson; Emma Snejder; [2012]
    Nyckelord :Environmental inspection regulation 2011:13; environmental and health inspector; street-level bureaucracy; discretion; Miljötillsynsförordning 2011:13; miljö- och hälsoskyddsinspektör; närbyråkrati; tolkningsutrymme;

    Sammanfattning : Miljöbalken är en svensk ramlag som syftar till att skydda människors hälsa och miljön på ett hållbart sätt, men i och med att balken är en ramlag kanden också ge upphov till tolkning. Förordningar och föreskrifter tillsätts för att tydliggöra miljöbalkens regler och minska detta tolkningsutrymme. LÄS MER