Sökning: "Milkyas Aberham"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Milkyas Aberham.

  1. 1. Hur personal från två skolor väljer samt implementerar en metod mot mobbning

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Wladimir Valdebenito; Milkyas Aberham; [2012]
    Nyckelord :preventive; implementation; bullying; organization; program; school; förebyggande; implementering; mobbning; organisation; program; skola;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur skolpersonal väljer en förebyggande metod mot mobbning samt hur de implementerat programmet SET. Studien utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen, med en kvalitativ ansats. Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer med fem arbetande personer inom skolan. LÄS MER