Sökning: "Milla Hansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Milla Hansson.

  1. 1. Preoperativ luftvägsbedömning på hund inför orotrakeal intubering

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Milla Hansson; Iris Wickström; [2019]
    Nyckelord :mallampati; cormack-lehane; luftväg; hund; skallform; intubering; pharynx; larynx; djuromvårdnad;

    Sammanfattning : Orotrakeal intubering är en vanligt förekommande procedur i samband med anestesi. Intubering görs av flera anledningar men framförallt för att upprätthålla fria andningsvägar och effektivt kunna tillföra patienten syrgas. LÄS MER