Sökning: "Milo Norberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Milo Norberg.

  1. 1. Människors benägenhet att skuldbelägga och ge stöd till brottsoffer: betydelsen av ledsenhet och ilska

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Siri Veileborg; Milo Norberg; [2019-10-31]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Vilken betydelse har upplevelsen av ilska och ledsenhet förmänniskors benägenhet att skuldbelägga och ge stöd till brottsoffer? Dettaundersöktes genom en internetbaserad vinjettstudie i en amerikanskpopulation (N = 198). Studien använde en korrelationell design ochundersökte genom ett självskattningsformulär förhållandet mellanbedömares upplevda grad av ilska och ledsenhet i förhållande till ett fiktivt brott (prediktorer) och benägenheten att skuldbelägga och ge stöd tillbrottsoffret (utfallsvariabler). LÄS MER