Sökning: "Mimmi Epstein"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mimmi Epstein.

  1. 1. Vilka får komma till tals? : Vilka källor användes i rapporteringen om bostadsmarknaden i fyra svenska tidningar 1982, 1997 och 2012?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Mimmi Epstein; Amanda Thorén; [2013]
    Nyckelord :Källor; elitkällor; bostadsmarknad; Sahlstrand; De synliga;

    Sammanfattning : Vilka är det egentligen som får komma till tals i medierna? Tidigare forskning visar att de som tillhör eliten i vårt samhälle får komma till tals i storstadspressen oftare än andra. Vi har undersökt hur källanvändningen förändrats över tid. LÄS MER