Sökning: "Mimmi Källström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mimmi Källström.

  1. 1. ORD MOT ORD - En argumentationsanalys av debatten om sex timmars arbetsdag i Göteborgs stad

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Mimmi Källström; Emma Alkner; [2017-06-22]
    Nyckelord :arbetstidsförkortning; reducerad arbetstid; intressekonflikter; argumentation; argumentationsanalys; Svartedalen; Göteborgs stad; ideologi; ekonomisk hållbarhet; hälsa; jämställdhet;

    Sammanfattning : Sex timmars arbetsdag och arbetstidsförkortning är idag, kanske mer än någonsin, en het och omdiskuterad samhällsfråga. Göteborgs stad införde år 2015 ett pilotprojekt på Svartedalens äldreboende i Göteborg med en arbetsdag på sex timmar istället för åtta för de anställda. LÄS MER