Sökning: "Mimmi Olinder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mimmi Olinder.

  1. 1. Studiehandledning som insats för nyanlända elever En intervjustudie om några pedagogers och studiehandledares upplevelse av studiehandledning

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Åsa Engström; Mimmi Olinder; [2020-01-16]
    Nyckelord :Studiehandledning; nyanlända; samverkan; utformning; stödinsats; organisation;

    Sammanfattning : Syfte: studiens syfte är att undersöka hur studiehandledning som insats för nyanlända elever ser ut på fyra högstadieskolor, enligt några pedagoger och studiehandledare som arbetar på skolorna.Teori: studiehandledning på modersmålet är en viktig insats för nyanlända elever i den ordinarie undervisningen, speciellt för högstadieelever. LÄS MER