Sökning: "Mimmi Rombach"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mimmi Rombach.

 1. 1. Att skapa betydelse med vardagens texter. Betydelseskapande resurser hos kvinnor med kort studiebakgrund och inom sfi-utbildningen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Mimmi Rombach; [2021-05-24]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; sfi; grundläggande litteracitet; affordanser; multimodalitet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om kortutbildade vuxna utan grundläggande litteracitet och hurde interagerar med och skapar mening av vardagens texter. I arbetet benämns de verktyg med vilka individerna skapar förståelse för resurser och delas efter resursmodellen (Franker 2016) in i språkliga, litteracitetsanknutna och sociokulturella resurser. LÄS MER

 2. 2. Inlärares språkliga repertoarer som resurs i grundläggande litteracitetsundervisning på ett andraspråk

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mimmi Rombach; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Grundläggande litteracitet är en viktig förutsättning för att hantera vardagssituationer i det svenska samhället och många ungdomar och vuxna som kommit till Sverige de senaste åren går i grundläggande litteracitetsundervisning på ett andraspråk. I sådan undervisning är det önskvärt med ett resursperspektiv – att utgå från deltagarnas olika resurser. LÄS MER