Sökning: "Mimmi Sundin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mimmi Sundin.

  1. 1. Hur arbetar lärare med elever som har läs- och skrivsvårigheter?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Johanna Kesenci; Mimmi Sundin; [2017]
    Nyckelord :läs- och skrivsvårigheter; förkunskaper; arbetssätt; språkutveckling;

    Sammanfattning : Denna uppsats är gjord utifrån en systematisk litteraturstudie där vetenskapliga artiklar och avhandlingar ligger till grund för undersökningen. Syftet med vår systematiska litteraturstudie är att ta reda på vilka förkunskaper lärare bör ha samt vilka metoder och arbetssätt som lärare kan arbeta utifrån för att undervisa språkutvecklande för elever med läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER